Waarvoor kan je bij ons terecht?

Jullie kunnen bij ons terecht voor onder meer volgende thema’s:

Een echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT), de beëindiging van een wettelijke samenwoning of een feitelijke samenwoning, brengt heel wat zaken met zich mee waarover de ex-partners afspraken moeten maken: Wat gebeurt er met de gezinswoning? Wat met de inboedel ? Hoe worden gemeenschappelijke gelden of schulden verdeeld? Wie draagt het ouderlijk gezag over de kinderen? Welke verblijfsregeling wordt er ingevoerd voor de kinderen? Wat met de kosten van de kinderen? Een bemiddelaar ziet er op toe dat alle aspecten aan bod komen en de belangen van de ouders en de kinderen worden beschermd.

Wanneer er enige tijd geen contact is geweest tussen een kind en een ouder is het belangrijk dat dit contactherstel gecontroleerd en gefaseerd wordt opgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de belangen, wensen en angsten van alle betrokkenen. De bemiddelaar is opgeleid om gesprekken over het contactherstel te begeleiden.

Er ontstaat een nieuw samengesteld gezin waarbinnen op maat gemaakte afspraken nodig zijn en een aantal zaken dienen te worden geregeld.

Ook het contact tussen kinderen en grootouders en/of andere familieleden, zowel de opstart van contact als wijzigingen in een bestaande regeling, kunnen onder begeleiding van een bemiddelaar worden besproken.

Wanneer de omstandigheden of wensen van ouders of kinderen wijzigen, kan een aanpassing van de bestaande regeling voor de kinderen zich opdringen. Hiervoor kan je steeds (terug-)gaan naar een bemiddelaar.

Bij successieplanning (tijdens het leven) of de verdeling van een nalatenschap (na overlijden) komen vaak grote vragen aan bod: Hoe betrek je erfgenamen bij de verdeling van de gelden en goederen de je hen wil nalaten? Op welke manier kan je een  kind met meer noden bijkomende middelen nalaten? Is er een mogelijkheid om een nieuwe partner in de woning te laten blijven wonen? Erfgenamen geraken het niet eens over wat er met bepaalde goederen moet gebeuren. Tijdens een bemiddeling kan er gekeken worden of er een akkoord kan worden bereikt.

Wij helpen bij het opstellen van een zorgvolmacht. Daarmee kan je regelingen treffen en bepalen hoe iemand anders je vermogen moet beheren wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent. Een zorgvolmacht vervangt het systeem van een gerechtelijke bewindvoering.

De zorg voor ouders brengt vaak belangrijke beslissingen met zich mee: Blijft de ouder thuis wonen of gaat hij of zij naar een zorgcentrum? Wie neemt de zorg voor de ouder op zich of welke instantie wordt aangesproken om voor de zorg in te staan? Wie volgt de administratie en de financiën van de ouder op? Over al deze zaken kan er worden bemiddeld.

Geschillen tussen verhuurder en huurder of tussen mede-huurders onderling en dit zowel bij woninghuur, gemene huur (vb. huur van een studentenkamer of een garage, …) als handelshuur, gaande van een afrekening van verbruik, herstel van gebreken aan de woning tot de beëindiging van de huurovereenkomst komen eveneens voor bemiddeling in aanmerking.

Overlast of burenhinder leiden vaak tot grote frustraties waarbij de discussie vaak snel escaleert. De bemiddelaar kan met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten en hen helpen om samen naar een oplossing te zoeken, zodat de rust kan terugkeren.

Indien je een conflict hebt over een andere materie, contacteer ons dan om na te gaan of hierin kan worden bemiddeld.